Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Kustība "Par!"
Reģ. nr.:40008268164
Bilance
Aktīvs€ 26615.00
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 1422.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 0.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 1422.00
1. Pārējie pamatlīdzekļi€ 1422.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 25193.00
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 3065.00
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 22128.00
Pasīvs€ 26615.00
I. Fondi.€ 23049.00
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ 23049.00
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 0.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 3566.00
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 2970.00
2. Pārējie kreditori.€ 596.00
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.€ 46534.00
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).€ 43628.00
III. Saņemtie mantojumi.€ 0.00
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
V. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VI. Citi ieņēmumi.€ 131119.00
VII. Ieņēmumi kopā.€ 221281.00
VIII. Izdevumi.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 14179.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 3447.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 21320.00
6. Citi pakalpojumi.€ 4193.00
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.€ 99945.00
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.€ 0.00
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 822.00
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
11. Materiālu izdevumi.€ 0.00
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.€ 4642.00
13. Citi izdevumi.€ 53316.00
IX. Nodokļi.€ 23603.00
X. Izdevumi kopā.€ 225467.00
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.€ -4186.00
Naudas plūsmas pārskats
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.€ 26011.00
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.€ 46534.00
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.€ 43628.00
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.€ 0.00
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.€ 0.00
VII. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VIII. Citi naudas ieņēmumi.€ 131118.00
IX. Naudas ieņēmumi kopā.€ 221280.00
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 13929.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 3571.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 21320.00
6. Citi pakalpojumi.€ 4193.00
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.€ 0.00
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.€ 105366.00
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.€ 0.00
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 822.00
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.€ 0.00
XVII. Citi naudas izdevumi.€ 75952.00
XVIII. Naudas izdevumi kopā.€ 225153.00
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.€ -10.00
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.€ 22128.00
Ziņojums
Lejupielādēt