Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Reģ. nr.:40008220045
Bilance
Aktīvs€ 34107.00
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 8194.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 5366.00
domēna un mājas lapas izveide€ 5366.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 2828.00
1. Pārējie pamatlīdzekļi€ 2828.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 25913.00
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 15024.00
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 10889.00
Pasīvs€ 34107.00
I. Fondi.€ -30130.00
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ -30130.00
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 0.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 64237.00
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 12893.00
2. Pārējie kreditori.€ 51344.00
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.€ 9015.00
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).€ 69526.00
III. Saņemtie mantojumi.€ 0.00
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
V. Valsts budžeta finansējums.€ 573256.00
VI. Citi ieņēmumi.€ 0.00
VII. Ieņēmumi kopā.€ 651797.00
VIII. Izdevumi.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 44364.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 4212.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 5235.00
6. Citi pakalpojumi.€ 653443.00
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.€ 83106.00
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.€ 7274.00
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 45094.00
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 3000.00
11. Materiālu izdevumi.€ 0.00
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.€ 4423.00
13. Citi izdevumi.€ 40951.00
IX. Nodokļi.€ 0.00
X. Izdevumi kopā.€ 891102.00
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.€ -239305.00
Naudas plūsmas pārskats
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.€ 213612.00
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.€ 9015.00
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.€ 68656.00
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.€ 0.00
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.€ 0.00
VII. Valsts budžeta finansējums.€ 573256.00
VIII. Citi naudas ieņēmumi.€ 0.00
IX. Naudas ieņēmumi kopā.€ 650927.00
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 39510.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 4081.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 5059.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 0.00
6. Citi pakalpojumi.€ 584698.00
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.€ 6232.00
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.€ 122327.00
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.€ 5653.00
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 43320.00
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 3000.00
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.€ 2168.00
XVII. Citi naudas izdevumi.€ 37602.00
XVIII. Naudas izdevumi kopā.€ 853650.00
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.€ 0.00
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.€ 10889.00
Valsts budžeta finansējuma izlietojums
Naudas atlikums pārskata gada sākumā€ 183725.27
Ieņēmumi
Valsts budžeta finansējums€ 573256.00
Citi ieņēmumi bankas kontā€ 18860.88
Ieņēmumi kopā€ 592116.88
Izdevumi
biroja un darbinieku uzturēšanai€ 184334.14
darbības saturiskai nodrošināšanai (piemēram, semināriem, kongresiem, konferencēm, pētniecības darbiem, aptaujām, jauniešu organizācijas pasākumiem, konsultācijām)€ 262569.89
komunikācijai ar sabiedrību, politiskajai aģitācijai€ 327995.79
Izdevumi kopā€ 774899.82
Naudas atlikums pārskata gada beigās€ 942.33
Ziņojums
Lejupielādēt