Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:PROGRESĪVIE
Reģ. nr.:40008262104
Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija
I. Ieņēmumi
1. Biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtie finanšu līdzekļi€ 11673.57
2. Dāvinājumi (ziedojumi):
a) finanšu līdzekļu veidā€ 75051.30
b) citu veidu dāvinājumi (ziedojumi)€ 340.44
3. Citu veidu ienākumi€ 57072.72
IEŅĒMUMI KOPĀ (1 + 2 + 3)€ 144138.03
II. Izdevumi
1. Par reklāmas izvietošanu:
a) sabiedriskajā televīzijā€ 0.00
b) sabiedriskajā radio€ 254.10
c) komerciālajā televīzijā€ 0.00
d) komerciālajā radio€ 0.00
e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā€ 0.00
f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā€ 988.28
g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu internetā€ 14417.65
h) telpās un publiskās vietās (piemēram, laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem) neatkarīgi no īpašuma piederības€ 3145.40
2. Pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus€ 3082.02
3. Visu veidu reklāmas materiālu (piemēram, videomateriāli, audiomateriāli, plakāti) sagatavošana, lai tos izplatītu šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 1. un 2.punktā paredzētajā veidā€ 14533.71
4. Vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošana un organizēšana€ 72747.51
5. Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 8.punktā paredzētos gadījumus€ 37702.07
6. Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 7736.78
7. Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 15831.21
8. Labdarības pasākumu finansēšana, sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus)€ 117.00
9. Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana, tai skaitā:€ 7649.73
a) sakaru un interneta pakalpojumi€ 419.94
b) transporta pakalpojumi€ 674.80
c) biroja izdevumi€ 205.05
d) grāmatvedības pakalpojumi€ 2178.00
e) banku komisijas€ 263.59
f) valūtas kursu svārstības€ 22.59
g) partijas iekšējo pasākumu izmaksas€ 1300.27
h) inventāra un pamatlīdzekļu iegāde€ 1768.08
i) soda naudas€ 100.00
j) iekšējās demokrātijas platformas discourse.org izdevumi€ 237.32
k) partijas mājaslapas uzturēšana, hostings, pop-up€ 335.99
l) komandas supervīzijas€ 144.10
Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (1 + 8), izdevumi, uz kuriem attiecas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi€ 18922.43
IZDEVUMI KOPĀ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)€ 178205.46