Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:PLI
Reģ. nr.:40008275931
Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija
I. Ieņēmumi
1. Biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtie finanšu līdzekļi€ 4174.24
2. Dāvinājumi (ziedojumi):
a) finanšu līdzekļu veidā€ 142988.52
b) citu veidu dāvinājumi (ziedojumi)€ 1593.46
3. Citu veidu ienākumi€ 360311.34
IEŅĒMUMI KOPĀ (1 + 2 + 3)€ 509067.56
II. Izdevumi
1. Par reklāmas izvietošanu:
a) sabiedriskajā televīzijā€ 0.00
b) sabiedriskajā radio€ 16137.17
c) komerciālajā televīzijā€ 255.92
d) komerciālajā radio€ 57603.50
e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā€ 32314.45
f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā€ 15948.11
g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu internetā€ 89420.85
h) telpās un publiskās vietās (piemēram, laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem) neatkarīgi no īpašuma piederības€ 189632.34
2. Pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus€ 27170.95
3. Visu veidu reklāmas materiālu (piemēram, videomateriāli, audiomateriāli, plakāti) sagatavošana, lai tos izplatītu šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 1. un 2.punktā paredzētajā veidā€ 128217.18
4. Vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošana un organizēšana€ 120851.69
5. Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 8.punktā paredzētos gadījumus€ 51026.34
6. Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 2853.07
7. Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 3776.41
8. Labdarības pasākumu finansēšana, sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus)€ 2834.86
9. Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana, tai skaitā:€ 156345.34
a) nelimitētie aģitācijas izbraukumu un citu publisko pasākumu organizēšanas izdevumi€ 566.44
b) Apvienības un apvienību veidojošo partiju iekšējo pasākumu organizēšanas izdevumi€ 34988.48
c) kandidātu apmācību izdevumi€ 400.00
d) drošības naudas izdevumi€ 1400.00
e) bankas komisiju izdevumi€ 213.83
f) nelimitētie reklāmas izvietošanas izdevumi (internetā, TV, radio)€ 118776.59
Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (1 + 8), izdevumi, uz kuriem attiecas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi€ 404147.20
IZDEVUMI KOPĀ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)€ 894388.18