Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:PLI
Reģ. nr.:40008275931
Bilance
Aktīvs€ 8187.00
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 0.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 0.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 0.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 8187.00
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 7484.00
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 703.00
Pasīvs€ 8187.00
I. Fondi.€ -365693.00
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ -365693.00
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 0.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 373880.00
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 1.00
2. Pārējie kreditori.€ 373879.00
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.€ 0.00
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).€ 57886.00
III. Saņemtie mantojumi.€ 0.00
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
V. Valsts budžeta finansējums.€ 586964.00
VI. Citi ieņēmumi.€ 95228.00
VII. Ieņēmumi kopā.€ 740078.00
VIII. Izdevumi.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 1540.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 85.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 417.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 411.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 693942.00
6. Citi pakalpojumi.€ 56301.00
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.€ 20063.00
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.€ 18054.00
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 0.00
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 2865.00
11. Materiālu izdevumi.€ 0.00
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.€ 48.00
13. Citi izdevumi.€ 0.00
IX. Nodokļi.€ 320001.00
X. Izdevumi kopā.€ 1113727.00
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.€ -373649.00
Naudas plūsmas pārskats
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.€ 1296.00
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.€ 0.00
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.€ 56293.00
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.€ 0.00
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.€ 0.00
VII. Valsts budžeta finansējums.€ 586964.00
VIII. Citi naudas ieņēmumi.€ 95228.00
IX. Naudas ieņēmumi kopā.€ 738485.00
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 1177.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 85.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 417.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 411.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 330680.00
6. Citi pakalpojumi.€ 48849.00
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.€ 0.00
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.€ 20079.00
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.€ 16664.00
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 0.00
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 2794.00
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.€ 0.00
XVII. Citi naudas izdevumi.€ 317922.00
XVIII. Naudas izdevumi kopā.€ 739078.00
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.€ 0.00
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.€ 703.00
Valsts budžeta finansējuma izlietojums
Naudas atlikums pārskata gada sākumā€ 12752.12
Ieņēmumi
Valsts budžeta finansējums€ 586964.00
Citi ieņēmumi bankas kontā€ 33.35
Ieņēmumi kopā€ 586997.35
Izdevumi
biroja un darbinieku uzturēšanai€ 226692.76
darbības saturiskai nodrošināšanai (piemēram, semināriem, kongresiem, konferencēm, pētniecības darbiem, aptaujām, jauniešu organizācijas pasākumiem, konsultācijām)€ 18594.52
komunikācijai ar sabiedrību, politiskajai aģitācijai€ 352147.39
Izdevumi kopā€ 597434.67
Naudas atlikums pārskata gada beigās€ 2314.80
Ziņojums
Lejupielādēt