Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Jaunā VIENOTĪBA (Nacionālās VIENOTĪBAS apvienība; Partijas Jaunais laiks, partijas Pilsoniskā savienība un partijas Sabiedrība Citai Politikai apvienība; VIENOTĪBA)
Reģ. nr.:40008158358
Bilance
Aktīvs€ 4106.00
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 0.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 0.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 0.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 4106.00
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 1710.00
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 2396.00
Pasīvs€ 4106.00
I. Fondi.€ -284726.00
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ -284726.00
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 0.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 288832.00
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 17966.00
2. Pārējie kreditori.€ 270866.00
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.€ 2933.00
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).€ 64900.98
III. Saņemtie mantojumi.€ 0.00
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
V. Valsts budžeta finansējums.€ 442482.50
VI. Citi ieņēmumi.€ 164295.00
VII. Ieņēmumi kopā.€ 674611.48
VIII. Izdevumi.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 37941.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 2916.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 359739.00
6. Citi pakalpojumi.€ 176370.00
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.€ 102366.00
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.€ 65028.00
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 18506.00
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 450.00
11. Materiālu izdevumi.€ 0.00
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.€ 0.00
13. Citi izdevumi.€ 77865.00
IX. Nodokļi.€ 3833.00
X. Izdevumi kopā.€ 845014.00
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.€ -170402.52
Naudas plūsmas pārskats
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.€ 88.00
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.€ 2933.00
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.€ 64012.00
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.€ 0.00
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.€ 0.00
VII. Valsts budžeta finansējums.€ 442482.50
VIII. Citi naudas ieņēmumi.€ 164295.50
IX. Naudas ieņēmumi kopā.€ 673723.00
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 35282.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 2987.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 255777.00
6. Citi pakalpojumi.€ 142994.00
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.€ 0.00
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.€ 84762.00
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.€ 3176.00
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 21944.00
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 450.00
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.€ 0.00
XVII. Citi naudas izdevumi.€ 124043.00
XVIII. Naudas izdevumi kopā.€ 671415.00
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.€ 0.00
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.€ 2396.00
Valsts budžeta finansējuma izlietojums
Naudas atlikums pārskata gada sākumā€ 1075.52
Ieņēmumi
Valsts budžeta finansējums€ 442482.50
Citi ieņēmumi bankas kontā€ 34.62
Ieņēmumi kopā€ 442517.12
Izdevumi
biroja un darbinieku uzturēšanai€ 176281.64
darbības saturiskai nodrošināšanai (piemēram, semināriem, kongresiem, konferencēm, pētniecības darbiem, aptaujām, jauniešu organizācijas pasākumiem, konsultācijām)€ 70754.65
komunikācijai ar sabiedrību, politiskajai aģitācijai€ 196341.58
Izdevumi kopā€ 443377.87
Naudas atlikums pārskata gada beigās€ 214.77
Ziņojums
Lejupielādēt