Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Latvijas Zaļā partija
Reģ. nr.:40008044893
Bilance
Aktīvs€ 1248.00
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 9.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 0.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 9.00
1. Pārējie pamatlīdzekļi€ 9.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 1239.00
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 4.00
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 1235.00
Pasīvs€ 1248.00
I. Fondi.€ -13870.00
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ -13870.00
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 7276.00
1. Pārējie kreditori€ 7276.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 7842.00
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 3.00
2. Pārējie kreditori.€ 7839.00
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.€ 2677.00
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).€ 111109.00
III. Saņemtie mantojumi.€ 0.00
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
V. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VI. Citi ieņēmumi.€ 1452.00
VII. Ieņēmumi kopā.€ 115238.00
VIII. Izdevumi.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 4488.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 171.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 1029.00
6. Citi pakalpojumi.€ 4345.00
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.€ 0.00
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.€ 0.00
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 0.00
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
11. Materiālu izdevumi.€ 0.00
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.€ 103.00
13. Citi izdevumi.€ 99158.00
IX. Nodokļi.€ 0.00
X. Izdevumi kopā.€ 109294.00
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.€ 5944.00
Naudas plūsmas pārskats
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.€ 996.00
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.€ 2677.00
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.€ 111109.00
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.€ 0.00
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.€ 0.00
VII. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VIII. Citi naudas ieņēmumi.€ 1630.00
IX. Naudas ieņēmumi kopā.€ 115416.00
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 448.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 231.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 1029.00
6. Citi pakalpojumi.€ 2494.00
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.€ 0.00
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.€ 0.00
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.€ 0.00
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 0.00
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.€ 5591.00
XVII. Citi naudas izdevumi.€ 105384.00
XVIII. Naudas izdevumi kopā.€ 115177.00
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.€ 0.00
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.€ 1235.00
Ziņojums
Lejupielādēt