Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Centra Partija (Latvijas centriskā partija; SOLIDARITĀTE; Vislatvijas partija 21.gadsimts)
Reģ. nr.:40008095705
Bilance
Aktīvs€ 0.00
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 0.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 0.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 0.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 0.00
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 0.00
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 0.00
Pasīvs€ 0.00
I. Fondi.€ -22.89
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ -22.89
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 0.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 22.89
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 0.00
2. Pārējie kreditori.€ 22.89
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.€ 0.00
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).€ 410.00
III. Saņemtie mantojumi.€ 0.00
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
V. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VI. Citi ieņēmumi.€ 0.00
VII. Ieņēmumi kopā.€ 410.00
VIII. Izdevumi.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 0.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 0.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 0.00
6. Citi pakalpojumi.€ 0.00
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.€ 0.00
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.€ 0.00
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 0.00
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
11. Materiālu izdevumi.€ 0.00
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.€ 0.00
13. Citi izdevumi.€ 495.46
IX. Nodokļi.€ 0.00
X. Izdevumi kopā.€ 495.46
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.€ -85.46
Naudas plūsmas pārskats
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.€ 62.57
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.€ 0.00
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.€ 410.00
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.€ 0.00
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.€ 0.00
VII. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VIII. Citi naudas ieņēmumi.€ 0.00
IX. Naudas ieņēmumi kopā.€ 410.00
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 0.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 0.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 0.00
6. Citi pakalpojumi.€ 0.00
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.€ 0.00
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.€ 0.00
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.€ 0.00
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 0.00
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.€ 0.00
XVII. Citi naudas izdevumi.€ 472.57
XVIII. Naudas izdevumi kopā.€ 472.57
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.€ 0.00
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.€ 0.00
Ziņojums
Lejupielādēt