Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija (Reģionu Spēks; Latvijas Reģionu Apvienība)
Reģ. nr.:50008221771
Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija
I. Ieņēmumi
1. Biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtie finanšu līdzekļi€ 5206.00
2. Dāvinājumi (ziedojumi):
a) finanšu līdzekļu veidā€ 361826.00
b) citu veidu dāvinājumi (ziedojumi)€ 1500.00
3. Citu veidu ienākumi€ 360978.00
IEŅĒMUMI KOPĀ (1 + 2 + 3)€ 729510.00
II. Izdevumi
1. Par reklāmas izvietošanu:
a) sabiedriskajā televīzijā€ 0.00
b) sabiedriskajā radio€ 0.00
c) komerciālajā televīzijā€ 72509.00
d) komerciālajā radio€ 74094.00
e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā€ 0.00
f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā€ 23311.00
g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu internetā€ 99426.00
h) telpās un publiskās vietās (piemēram, laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem) neatkarīgi no īpašuma piederības€ 128739.00
2. Pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus€ 59484.00
3. Visu veidu reklāmas materiālu (piemēram, videomateriāli, audiomateriāli, plakāti) sagatavošana, lai tos izplatītu šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 1. un 2.punktā paredzētajā veidā€ 170872.00
4. Vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošana un organizēšana€ 20839.00
5. Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 8.punktā paredzētos gadījumus€ 309.00
6. Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 35200.00
7. Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 39623.00
8. Labdarības pasākumu finansēšana, sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus)€ 5370.00
9. Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana, tai skaitā:€ 22918.00
a) bankas pakalpojumi€ 177.00
b) drošības nauda€ 1400.00
c) citi pakalpojumi€ 21341.00
Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (1 + 8), izdevumi, uz kuriem attiecas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi€ 403449.00
IZDEVUMI KOPĀ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)€ 752694.00