Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Latvijas Krievu savienība (PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā)
Reģ. nr.:40008120059
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.€ 0.00
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).€ 155.00
III. Saņemtie mantojumi.€ 38225.00
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
V. Valsts budžeta finansējums.€ 71905.00
VI. Citi ieņēmumi.€ 0.00
VII. Ieņēmumi kopā.€ 110285.00
VIII. Izdevumi.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 8400.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 302.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 0.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 76701.00
6. Citi pakalpojumi.€ 1452.00
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.€ 18190.00
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.€ 5472.00
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 7370.00
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 183.00
11. Materiālu izdevumi.€ 5098.00
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.€ 3372.00
13. Citi izdevumi.€ 2458.00
IX. Nodokļi.€ 1882.00
X. Izdevumi kopā.€ 130880.00
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.€ -20595.00
Naudas plūsmas pārskats
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.€ 22796.00
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.€ 0.00
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.€ 155.00
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.€ 0.00
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.€ 0.00
VII. Valsts budžeta finansējums.€ 71905.00
VIII. Citi naudas ieņēmumi.€ 169.00
IX. Naudas ieņēmumi kopā.€ 72229.00
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 4200.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 0.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 53807.00
6. Citi pakalpojumi.€ 0.00
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.€ 1512.00
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.€ 22861.00
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.€ 599.00
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 6440.00
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.€ 200.00
XVII. Citi naudas izdevumi.€ 5033.00
XVIII. Naudas izdevumi kopā.€ 94652.00
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.€ 0.00
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.€ 373.00
Valsts budžeta finansējuma izlietojums
Naudas atlikums pārskata gada sākumā€ 21865.00
Ieņēmumi
Valsts budžeta finansējums€ 71905.00
Citi ieņēmumi bankas kontā€ 0.00
Ieņēmumi kopā€ 71905.00
Izdevumi
biroja un darbinieku uzturēšanai€ 37114.00
darbības saturiskai nodrošināšanai (piemēram, semināriem, kongresiem, konferencēm, pētniecības darbiem, aptaujām, jauniešu organizācijas pasākumiem, konsultācijām)€ 0.00
komunikācijai ar sabiedrību, politiskajai aģitācijai€ 56656.00
Izdevumi kopā€ 93770.00
Naudas atlikums pārskata gada beigās€ 0.00
Ziņojums
Lejupielādēt