Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:Platforma 21
Reģ. nr.:40008305013
Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija
I. Ieņēmumi
1. Biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtie finanšu līdzekļi€ 2454.00
2. Dāvinājumi (ziedojumi):
a) finanšu līdzekļu veidā€ 198115.88
b) citu veidu dāvinājumi (ziedojumi)€ 11841.89
3. Citu veidu ienākumi€ 100.00
IEŅĒMUMI KOPĀ (1 + 2 + 3)€ 212511.77
II. Izdevumi
1. Par reklāmas izvietošanu:
a) sabiedriskajā televīzijā€ 0.00
b) sabiedriskajā radio€ 1316.48
c) komerciālajā televīzijā€ 847.00
d) komerciālajā radio€ 14090.33
e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā€ 8665.00
f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā€ 2717.29
g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu internetā€ 2124.27
h) telpās un publiskās vietās (piemēram, laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem) neatkarīgi no īpašuma piederības€ 167596.02
2. Pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus€ 344.09
3. Visu veidu reklāmas materiālu (piemēram, videomateriāli, audiomateriāli, plakāti) sagatavošana, lai tos izplatītu šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 1. un 2.punktā paredzētajā veidā€ 0.00
4. Vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošana un organizēšana€ 0.00
5. Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 8.punktā paredzētos gadījumus€ 0.00
6. Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 0.00
7. Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām€ 7474.18
8. Labdarības pasākumu finansēšana, sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus)€ 1547.40
9. Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana, tai skaitā:€ 8255.76
a) T-kreklu, balonu izdevumi partijas biedru vajadzībām€ 5933.84
b) grafiskā dizaina pakalpojums€ 45.00
c) aplokšņu, uzlīmju izdevumi€ 2276.92
Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (1 + 8), izdevumi, uz kuriem attiecas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi€ 198903.79
IZDEVUMI KOPĀ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)€ 214977.82