Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2018)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:TAUTAS KALPI LATVIJAI (Par Jaunu Saskaņu, SDK Dzimtene, Par Neatkarīgu Latviju!; Par Dzimteni!; Par brīvību, sociālo taisnību un vienlīdzību)
Reģ. nr.:40008077593
Bilance
Aktīvs€ 27.03
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 0.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 0.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 0.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 27.03
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 21.34
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 5.69
Pasīvs€ 27.03
I. Fondi.€ -1874.70
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ -1874.70
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 0.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 1901.73
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 0.00
2. Pārējie kreditori.€ 1901.73
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.€ 0.00
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).€ 0.00
III. Saņemtie mantojumi.€ 0.00
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
V. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VI. Citi ieņēmumi.€ 0.00
VII. Ieņēmumi kopā.€ 0.00
VIII. Izdevumi.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 0.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 0.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 0.00
6. Citi pakalpojumi.€ 0.00
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.€ 0.00
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.€ 0.00
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 0.00
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
11. Materiālu izdevumi.€ 0.00
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.€ 0.00
13. Citi izdevumi.€ 0.00
IX. Nodokļi.€ 0.00
X. Izdevumi kopā.€ 0.00
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.€ 0.00
Naudas plūsmas pārskats
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.€ 5.69
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.€ 0.00
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.€ 0.00
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.€ 0.00
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.€ 0.00
VII. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VIII. Citi naudas ieņēmumi.€ 0.00
IX. Naudas ieņēmumi kopā.€ 0.00
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 0.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 0.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 0.00
6. Citi pakalpojumi.€ 0.00
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.€ 0.00
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.€ 0.00
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.€ 0.00
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 0.00
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.€ 0.00
XVII. Citi naudas izdevumi.€ 0.00
XVIII. Naudas izdevumi kopā.€ 0.00
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.€ 0.00
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.€ 5.69
Ziņojums
Lejupielādēt