Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:SUVERĒNĀ VARA (Likums.Atbildība.Kārtība; Savienība Latgales sirds)
Reģ. nr.:40008087873
Bilance
Aktīvs€ 5820.00
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 5535.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 5535.00
Intelektuālais īpašums€ 5535.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 0.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 285.00
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 0.00
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 285.00
Pasīvs€ 5820.00
I. Fondi.€ -2180.00
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ -2180.00
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 0.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 8000.00
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 0.00
2. Pārējie kreditori.€ 8000.00
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.€ 3690.00
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).€ 87951.00
III. Saņemtie mantojumi.€ 0.00
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
V. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VI. Citi ieņēmumi.€ 9.00
VII. Ieņēmumi kopā.€ 91650.00
VIII. Izdevumi.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 1013.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 103.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 75676.00
6. Citi pakalpojumi.€ 0.00
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.€ 0.00
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.€ 8019.00
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 0.00
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
11. Materiālu izdevumi.€ 0.00
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.€ 6615.00
13. Citi izdevumi.€ 2404.00
IX. Nodokļi.€ 0.00
X. Izdevumi kopā.€ 93830.00
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.€ -2180.00
Naudas plūsmas pārskats
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.€ 0.00
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.€ 3690.00
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.€ 73146.00
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.€ 0.00
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.€ 0.00
VII. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VIII. Citi naudas ieņēmumi.€ 1409.00
IX. Naudas ieņēmumi kopā.€ 78245.00
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 0.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 103.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 66034.00
6. Citi pakalpojumi.€ 0.00
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.€ 0.00
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.€ 0.00
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.€ 0.00
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 0.00
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.€ 8019.00
XVII. Citi naudas izdevumi.€ 3804.00
XVIII. Naudas izdevumi kopā.€ 77960.00
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.€ 0.00
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.€ 285.00
Ziņojums
Lejupielādēt