Atgriezties uz galveno lapu
Piekļūstams saturs
Fonta izmērs
Kontrasts

Partiju deklarācijas

Deklarācija (2022)

Lejupielādēt XLSX
Politiskā organizācija
Partijas nosaukums:LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība)
Reģ. nr.:40008044840
Bilance
Aktīvs€ 16460.00
Ilgtermiņa ieguldījumi€ 7101.00
I. Nemateriālie ieguldījumi.€ 6117.00
Datorprogrammas€ 6117.00
II. Pamatlīdzekļi.€ 984.00
1. Pārējie pamatlīdzekļi€ 984.00
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.€ 0.00
1. Akcijas un daļas.€ 0.00
Apgrozāmie līdzekļi€ 9359.00
I. Krājumi.€ 0.00
*1. Materiāli.€ 0.00
2. Preces.€ 0.00
II. Debitori.€ 572.00
III. Vērtspapīri.€ 0.00
IV. Nauda.€ 8787.00
Pasīvs€ 16460.00
I. Fondi.€ 13427.00
1. Pamatfonds.€ 0.00
2. Mērķfondi.€ 0.00
3. Rezerves fonds.€ 13427.00
4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.€ 0.00
II. Ilgtermiņa kreditori.€ 0.00
III. Īstermiņa kreditori.€ 3033.00
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.€ 149.00
2. Pārējie kreditori.€ 2884.00
Ieņēmumu un izdevumu pārskats
I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.€ 14185.00
II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).€ 13893.00
III. Saņemtie mantojumi.€ 0.00
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
V. Valsts budžeta finansējums.€ 0.00
VI. Citi ieņēmumi.€ 24193.00
VII. Ieņēmumi kopā.€ 52271.00
VIII. Izdevumi.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 3108.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 2870.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 12367.00
6. Citi pakalpojumi.€ 6150.00
7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.€ 3412.00
8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.€ 0.00
9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 3810.00
10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
11. Materiālu izdevumi.€ 0.00
12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.€ 3717.00
13. Citi izdevumi.€ 11090.00
IX. Nodokļi.€ 717.00
X. Izdevumi kopā.€ 47241.00
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.€ 5030.00
Naudas plūsmas pārskats
I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.€ 4232.00
II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.€ 14184.00
III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.€ 13893.00
IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.€ 0.00
V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.€ 0.00
VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.€ 0.00
VII. Valsts budžeta finansējums.€ 24193.00
VIII. Citi naudas ieņēmumi.€ 0.00
IX. Naudas ieņēmumi kopā.€ 52270.00
X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.
1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.€ 3108.00
2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.€ 0.00
3. Sakaru un interneta pakalpojumi.€ 2870.00
4. Transporta pakalpojumi.€ 0.00
5. Reklāmas pakalpojumi.€ 12879.00
6. Citi pakalpojumi.€ 0.00
XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.€ 3872.00
XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.€ 3413.00
XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.€ 0.00
XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.€ 3810.00
XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).€ 0.00
XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.€ 0.00
XVII. Citi naudas izdevumi.€ 17763.00
XVIII. Naudas izdevumi kopā.€ 47715.00
XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.€ 0.00
XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.€ 8787.00
Valsts budžeta finansējuma izlietojums
Naudas atlikums pārskata gada sākumā€ 0.00
Ieņēmumi
Valsts budžeta finansējums€ 0.00
Citi ieņēmumi bankas kontā€ 0.00
Ieņēmumi kopā€ 0.00
Izdevumi
biroja un darbinieku uzturēšanai€ 0.00
darbības saturiskai nodrošināšanai (piemēram, semināriem, kongresiem, konferencēm, pētniecības darbiem, aptaujām, jauniešu organizācijas pasākumiem, konsultācijām)€ 0.00
komunikācijai ar sabiedrību, politiskajai aģitācijai€ 0.00
Izdevumi kopā€ 0.00
Naudas atlikums pārskata gada beigās€ 0.00
Ziņojums
Lejupielādēt